Základová deska domu
 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY STAVEBNÍKŮK otázce ceny a cenové nabídky ...


Jaké podklady jsou potřebné pro provedení cenové nabídky?

K vypracování cenové nabídky postačí zaslání výkresu půdorysu přízemí (pro zjištění velikosti, počtu rohů a materiálu obvodových stěn), výkresu příčného řezu (pro ověření tloušťky podkladního betonu a uvažované tepelné izolace soklu), nejlépe ve formátu PDF.


Výkres základů není potřeba k vypracování cenové nabídky?

K vypracování cenové nabídky výkres základů není nezbytný, šířku základů v základové spáře, kterou stanovil projektant, se téměř nikdy nemění. Jedinou výjimkou by byl špatný a nehospodárný návrh. Základová tvarovka TERMO vytváří horní zateplený stupeň základů – sokl, takže půdorys přízemí a příčný řez jsou dostačujícími podklady.


Co ovlivňuje nejvíce cenu základů z tvarovek TERMO?

Cena závisí na zvolené tloušťce venkovní izolace z XPS (60 až 200 mm, nejčastěji 80, 100 nebo 60 mm), tloušťce betonového jádra (200 až 380 mm), počtu venkovních rohů a nezbytnosti řešení atypických prvků.


Jsou základy z tvarovek TERMO levnější než z betonových tvarovek?

Na tuto vůbec nejčastější otázku lze nejprve odpovědět, že žádná speciální tvarovka s nákladnými kvalitními vstupními materiály a provedením na míru nemůže být v ceně strojně vyráběné betonové tvarovky. Je-li však stavebník schopen (a někdy i ochoten) započítat veškeré srovnatelné materiálové náklady, včetně nákladů na práci, celkové náklady na provedení základů z tvarovek TERMO vychází s jistotou levněji.


K otázce použití tvarovek TERMO ...


Jsou tvarovky TERMO vhodné i pro nízkoenergetické a pasívní rodinné domy?

Tvarovky TERMO byly vyvinuty pro právě tyto druhy objektů, proto venkovní stěna tvarovky může být tloušťky 60 až 200 mm (v sudých rozměrech), pokud projektant v extrémních podmínkách požaduje i silnější stěnu, je mu vyhověno. Kvalitní venkovní stěna z XPS s vaflovou strukturou umožňuje následné provedení nejrůznějších povrchových úprav soklu.


Jsou tvarovky TERMO vhodné i pro dřevostavby?

Tvarovky TERMO byly jednoduše upraveny i pro potřebu dřevostaveb. Většinou postačí pouze dodržet projektem navrženou tloušťku tepelné izolace a upravit (zmenšit) tloušťku betonového jádra na 200, 250 až 300 mm, dle požadavku.


Zvládne montáž z tvarovek TERMO svépomocný stavebník?

Tvarovky TERMO byly vyvinuty s požadavkem, aby montáž zvládl zručný svépomocný stavebník. Praxe tuto skutečnost plně potvrdila, nejpreciznější základy nevytvářejí zpravidla stavební firmy, ale právě pečliví svépomocní stavebníci. K tomu jim pomůže technická podpora výrobce, v podobě kladečského výkresu základů, návodu montáže i možná přítomnost technika.


Nemám rovinný pozemek, ale ve spádu, lze tvarovky TERMO také použít?

U základových konstrukcí na svažitých pozemcích se v horní části tvarovky TERMO zasazují částečně do vykopané rýhy a v dolní části (v patě svahu) je celá tvarovka TERMO obnažena nad upraveným terénem – je potřebné toto řešit individuálně se zohledněním hospodárnosti, výšky upraveného terénu (obsypu kolem domu) a výšky svahu. Pokud základový sokl je v patě obnažen (nezasypán), provádí se sokl 2 řadami tvarovek TERMO nad sebou. Spodní řada tvarovek TERMO má stejnou výšku venkovní a vnitřní stěny (500 mm nebo 300 mm), samozřejmě pouze v nezbytné části základu domu (k místu zaříznutí do terénu).


"Neroztrhne" se tvarovka TERMO při betonáži?

Součástí každé základní tvarovky TERMO je 10 ks pozinkovaných závitových tyčí o průměru 5 nebo 6 mm (dle tloušťky betonového jádra), které jsou uvnitř polystyrénových rozpěr. Ještě se nestalo, že by se tvarovka roztrhla tlakem betonové směsi.


Lze zabetonovat tvarovky TERMO čerpadlem?

Zalévání tvarovek TERMO čerpadlem betonové směsi není žádným problémem, postačí použití zpomalovacího kolena, které je běžnou součástí čerpadel. Ruční betonáž je rovněž bezproblémová, pouze při přímém zalévání z domíchávače může dojít k poruchám způsobených nekontrolovaným soustředěným tlakem na stěnu tvarovky. Tomu lze předejít použitím jednoduché násypky, která tlak betonové směsi přenáší na celou tvarovku i na sousední tvarovky TERMO. Zápůjčka je bezplatná.


Projektant navrhl tepelnou izolaci z perimetru, dodrží tvarovka TERMO požadované tepelné parametry?

Při výrobě tvarovek TERMO používáme na venkovní stěnu kvalitní extrudovaný polystyrén (XPS) s vaflovým povrchem, který je jednoznačně kvalitnější než perimetr či soklové desky. Použitím kvalitnějšího izolantu se zamezí poškození povrchových úprav základového soklu způsobené nasákavostí izolantu a následného odmrznutí povrchových vrstev.


Proč používáte z venkovní strany soklu nopovou fólii?

Nopová fólie doplňuje kvalitní nenasákavou stěnu z extrudovaného pollystyrénu (XPS) a zabraňuje vzlínání vody po povrchu tvarovky TERMO, která by rovněž mohla poškodit následným odmrznutím povrchové úpravy soklu.


Jaká výztuž je potřebná do tvarovek TERMO?

Tvarovky TERMO, (na rozdíl od betonových tvarovek) nejsou rozděleny ("rozsekány") příčnými žebry, kde je výztuž potřebná ke konstrukčnímu spojení těchto jednotlivých segmentů, nevyžadují tedy vyztužení betonářskou výztuží (kromě podkladního betonu). Navíc betonářská výztuž v betonu přenáší tah, ke kterému v cca 90% základových pásů nedochází (jsou to konstrukce namáhané tlakem). Výjimkami jsou poddolovaná území, zakládání na prosedavých spraších, bývalých skládkách apod. Svislé pruty jsou opodstatněné pouze tam, kde základový pás plní funkci opěrné zídky, což opět není případ nízkého základového soklu nepodsklepeného RD. Použití svislých prutů lze případně zvolit tam, kde se betonuje ručně po částech a svislá výztuž zde konstrukčně garantuje spojení mnoha nadbetonovaných vrstev různého stáří betonu.


Jak je to s prostupy rozvodů, propojení obvodových a vnitřních pásů?

Velkou výhodou tvarovek TERMO je snadná opracovatelnost daná polystyrénovými deskami (XPS a EPS) ve stěnách tvarovky. Vyříznutí pro prostup je jednoduché jakoukoli pilkou či plátkem s jemnými zuby. Rovněž provedení otvorů (či trojúhelníkových zářezů) k prolití obvodové tvarovky a vnitřního základu je snadné a lze toto spojení doplnit vloženou konstrukční vodorovnou betonářskou výztuží.


V projektu mám větší výšku zateplení než 600 mm venkovní stěny tvarovky TERMO, dokážete vyrobit větší výšku tvarovky dle mého požadavku?

Výška venkovní stěny tvarovky TERMO (600 mm) vychází z maximálního využití celé desky kvalitního extrudovaného polystyrénu s vaflovou strukturou. Tepelná izolace soklu základů až k úrovni základové spáry dle tepelně-izolační normy ČSN 730540-2, vydané v 05/ 2007 byly novelou stejné normy v 11/2011 zrušeny, takže již nyní podobný požadavek nemá ani oporu v normě. Větší výšky se provádějí opět použitím spodní řady tvarovek TERMO, (o výšce 500 a 300 mm), pokud je to hospodárné a technicky odůvodnitelné.


V projektu mám zateplení až k základové spáře, co s tím?

Pokud i po novele normy projektant či stavebník stále požaduje zateplení základového soklu níže než je výška tvarovek TERMO, nebo dokonce až na základovou spáru, je vhodné použít tzv. "izolačního křídla" (dle materiálů Ing. Svobody). Toto řešení s vodorovnou tepelnou izolací (přiraženou k soklu pod okapovým chodníkem) skvěle nahrazuje původní řešení izolace až k základové spáře, avšak s minimální pracností a minimálnímu navýšení ceny (zde není třeba kvalitní XPS, ale postačí levnější perimetr), navíc s výhodou dodatečného provedení po stavbě domu po provádění fasády, současně s úpravami kolem domu a provedením okapového chodníku.


Jak se řeší následná hydroizolace, nedojde k poškození venkovní stěny tvarovky TERMO?

K poškození venkovní stěny z extrudovaného polystyrénu by mohlo dojít pouze v případě, že by ji zasáhl otevřený plamen. Ale k tomu nedochází – nahřání živičné vodorovné izolace je v této části na napenetrovaném podkladního betonu a k venkovní stěně se přiklopí, aniž by ji poškodila. To, že oba slepené materiály (dokonce obyčejný – bílý polystyrén – EPS) vytváří jednotný dílec, je patrno ve střešním dílci Polsid, který se vyráběl a vyrábí již od sedmdesátých let.


V projektu dřevostavby je hydroizolace snížena, aby se konstrukce dřevostavby kotvila do vyztuženého podkladního betonu, co s tím?

Toto řešení většinou požadují výrobci dřevostaveb, kteří zakládání neprovádějí zpravidla sami, ale pro svoje pohodlí k montáži chtějí mít desku bez izolace proti zemní vlhkosti, ke kotvení dřevěného prahu stěny. K zajištění tohoto požadavku je nejoptimálnější řešení v použití hydroizolační fólie, se separační (ochrannou) textílií.


K otázce vnitřních základů ...


Z čeho provést vnitřní základy?

Na rozdíl od venkovního zatepleného soklu z tvarovek TERMO, uvnitř stavby nezáleží na tepelné izolaci či důkladné přesnosti základových pásů. Výsledkem musí být splnění základního požadavku stavebníků - najít dobré a nejlevnější řešení. To je závislé na množství vnitřních základových pásů, složitosti a pracnosti řešení, které upřednostňuje stavebník. Lze použít jednoduché prkenné bednící dílce, betonové tvarovky nebo polystyrénové tvarovky.


Nenabízíte polystyrénové tvarovky pro vnitřní základy?

Ano, máme je v nabídce. Jedná se o tvarovky MODUL jsou ze stabilizovaného (bílého EPS) polystyrénu, (nikoli extrudovaného XPS), jejich výška je shodná s výškou vnitřní stěny obvodových tvarovek TERMO. Vnitřní bednění standardně v nabídkách nenabízíme z důvodu vyšší ceny než dostupné betonové tvarovky. Seriózně je však říci, že pokud se započítá cena betonových tvarovek, jejich dovoz, skládání hydraulickou rukou, vrácení palet, včetně úhrady opotřebení palet – rozdíl u RD se základem pod jednou vnitřní zdí je neznatelný – pokud vůbec nějaký je. Určitě vzniká vyšší cenový rozdíl u rozsáhlejších objektů s množstvím vnitřních nosných zdí.


Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište, zavolejte, rádi Vám ji odpovíme ...

VOLEJTE  601 234 140
E-mail: info@stavomodul.cz


Základy z tvarovek TERMO  |  Ceník a porovnání základů


Základová deska domu    © STAVOMODUL s.r.o.    Tel.: (+420) 601 234 140    E-mail: info@stavomodul.cz    Web: www.stavomodul.cz